• facebook link
  • email us
  • call us

תקנון מבצעים ליגל אופנועים בע”מ

ליגל אופנועים בע”מ (להלן:”ליגל”)  יוצאת במבצע מוגבל בכמות של 50 יחידות, במסגרת המבצע לקוחות אשר ירכשו מליגל אופנועים בע”מ, אופנועים ממשפחת TM RACING בלבד ובהתאם למפורט בתקנון (להלן:”האופנוע”) יוכלו ליהנות מזכות קניה חוזרת של ליגל  (להלן:”קניה חוזרת ו/או המבצע”). תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו תקף לנשים וגברים

1. המבצע תקף ל-50  יחידות בסך הכל מכל הדגמים של היצרן.

2. המבצע בתוקף לכל הדגמים של היצרן וברישוי צהוב בלבד.

3. המבצעה בתוקף מ-01.06.2020 עד 31.08.2020.

4.  התנאים לקניה חוזרת הם כדלקמן: 

5. המבצע ינתן לעסקאות מזומן, כרטיסי אשראי ועסקאות מימון (לא לטרייד אין )בלבד.

6. הרכישה החוזרת  בתוקף לדגמי  TM RACING הקיימים במלאי החברה וירשמו בשנה הקלנדרית 2020 וברישוי צהוב בלבד

7. ליגל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע או להפסיקו ללא הודעה מראש.

8. ליגל רשאית לבטל מבצע זה בכל עת ובלבד שהביטול לא יחול על רוכשי אופנוע שנכללים בגדר המבצע בהתאם לתקנון.

9. במידה ותהיה מחלוקת בין הצדדים מקום השיפוט בכל הכתוב בתקנון זה הוא בית המשפט בתל אביב.

Open chat
שלום, כיצד ניתן לעזור?